Wat is een kennismigrant?

Wat is een kennismigrant?

Een kennismigrant is een hoogopgeleide buitenlander met de nationaliteit van een land buiten de EU, de EER of Zwitserland.

Een kennismigrant komt naar een land als Nederland om een bijdrage te leveren aan de Nederlandse kenniseconomie.

Wanneer een bedrijf een kennismigrant naar Nederland wil halen moet dit bedrijf een erkend referent zijn. Een erkenning als referent kan aangevraagd worden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Wanneer u erkent referent bent kunt u een procedure voor Toegang en Verblijf starten bij de IND. De IND bekijkt dan of er bezwaren zijn tegen de toelating van de kennismigrant vanwege de openbare orde of veiligheid.

Wanneer dit niet het geval is kan de kennismigrant een machtiging tot voorlopig verblijf afhalen bij de Nederlandse ambassade.

Met de machtiging tot voorlopig verblijf kan een kennismigrant naar Nederland komen en zijn verblijfsvergunning afhalen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Wanneer een werkgever een kennismigrant in dienst wil nemen moet hij hem daarvoor (op basis van de Wet arbeid vreemdelingen) een vastgesteld minimumloon betalen.

Onderstaand vindt u de vastgestelde maandelijkse bruto vergoeding exclusief vakantiebijslag per 1 januari 2017:

voor kennismigranten jonger dan 30 jaar: € 3.170;

voor kennismigranten van 30 jaar of ouder: € 4.324;

voor kennismigranten die binnen een jaar voorafgaand aan de tewerkstelling een geaccrediteerde opleiding aan een hoger onderwijsinstelling in Nederland hebben afgerond: € 2.272.

Deze inkomensgrens geldt niet wanneer de kennismigrant als promovendus bij een universiteit of onderzoeksinstelling gaat werken, een arts in opleiding tot specialist is of als gastdocent naar Nederland komt.

In die gevallen mag het inkomen niet minder dan het minimumloon zijn.

 

2018-01-07T12:26:23+00:00